You are currently viewing Naturalne mechanizmy regulujące liczebność populacji wilka

Naturalne mechanizmy regulujące liczebność populacji wilka

Jak to jest z tym wilkiem? Na pewno będzie się mnożył bez końca… przecież jest go coraz więcej….
Takie pytania słyszy się dosyć często…

A czy tak jest naprawdę? Jak radzi sobie z tą kwestią natura ?

Każda populacja, jej dynamika i liczebność jest uzależniona od pokarmu, który warunkuje jej rozwój. Prosta zasada królująca w naturze – ZAGĘSZCZENIE OFIAR WARUNKUJE LICZEBNOŚĆ DRAPIEŻNIKÓW.
W okresach gdy ilość pokarmu spada każda populacja podlega niekorzystnym czynnikom zmniejszającym jej liczebność (Eberhardt 1977), wilk nie jest wyjątkiem :

1. TERYTORIALIZM – podział przestrzenny u wilków utrzymywany jest przez obronę terytorium przed obcymi grupami, brak pożywienia powoduje ingerowanie w terytoria obcych grup, a co za tym idzie zwiększoną liczbę konfliktów wewnątrzgatunkowych i zwiększoną śmiertelność,

2. OGRANICZENIE ROZMNAŻANIA – z reguły tylko jedna samica w grupie rozmnaża się, co ma bezpośrednie przełożenie na rozwój populacji. Ilość pokarmu jest najważniejszym warunkiem przeżywalności szczeniąt (śmiertelność z różnych przyczyn do 50%),

3. WIEK OSIĄGNIĘCIA DOJRZAŁOŚCI PŁCIOWEJ – normalne dojrzewanie (2-3 rok u samicy), jest warunkowane odżywianiem, oddziaływaniami socjalnymi (Medjo i Mech 1976) i jest ważnym czynnikiem regulacji liczebności

4. DYSPERSJA(migracja)- w populacjach o wysokim zagęszczeniu rozprzestrzenianie się może spowodować spadek liczebności. Na obszarach zajętych przez inne grupy rodzinne, gdzie nie ma już wolnych terenów do zasiedlenia, wędrujące wilki są narażone na agresję i ataki wilków, które posiadają już swoje terytoria.

5. NIERÓWNY STOSUNEK PŁCI – zaburzenie układu 1:1
a)więcej samców – migracje na dalsze odległości w poszukiwaniu terytorium i partnerki,
b) mniej samic – mniej potencjalnych par zdolnych do rozrodu.

Oprócz naturalnych czynników regulujących liczebność populacji wilka, mamy także czynnik śmiertelności spowodowany działalnością człowieka :

1. FRAGMENTACJA SIEDLISK – spowodowana liniami kolejowymi oraz drogami – powoduje ograniczenie lub nawet brak możliwości migracji i zdobywania nowych terenów, a poza tym zwiększoną śmiertelność spowodowaną kolizjami,

2. KŁUSOWNICTWO – rokrocznie wilki giną w sposób niezamierzony (np. wnyki zakładane na zwierzęta kopytne) oraz zamierzony – nielegalny odstrzał, otrucia, wnyki.

I znów okazuje się, że wilk nie ma tak łatwo, jak mogłoby się wydawać….

Żródła:
„Wilk” H.Okarma 1992
polskiwilk.org.pl