You are currently viewing Szkody powodowane przez wilki

Szkody powodowane przez wilki

Szkody wyrządzane przez wilki w pogłowiu zwierząt gospodarskich najczęściej występują wówczas, gdy wypas prowadzony jest w pobliżu lub wewnątrz lasu, a inwentarz pozbawiony jest odpowiedniego dozoru. Czasami drapieżniki zabijają więcej zwierząt, niż są w stanie jednorazowo zjeść. Wynika to z wyzwalającego się podczas ataku mechanizmu pogoni za uciekającą ofiarą. Dzikie zwierzęta kopytne zwykle łatwo umykają takiej pogoni. Natomiast zwierzęta gospodarskie, w efekcie setek lat selekcji, utraciły umiejętność skutecznej ucieczki przed drapieżnikami, często też są uwiązane na łańcuchu lub zamknięte wewnątrz ogrodzenia. Zatem drapieżniki mogą bez zbytniego wysiłku zabić znacznie więcej zwierząt, tym samym zapewnić sobie pokarm na dłużej. Nie są w stanie przewidzieć, że wkrótce na pastwisku pojawią się ludzie i uniemożliwią im dalsze korzystanie ze zdobyczy. Ataki drapieżników na inwentarz zdarzają się głównie pod wieczór, w nocy i wczesnym rankiem, gdy aktywność ludzi jest najmniejsza. Bardzo często sprzyja temu zła pogoda, ulewny deszcz, mżawka oraz mgła. Drapieżniki czują się wówczas bezpieczne, nawet w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowań, tym bardziej, że ludzie zwykle chronią się wtedy w domach i niechętnie wychodzą na zewnątrz.
Prawidłowe prowadzenie wypasu oraz stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, umożliwią ograniczenie strat w pogłowiu zwierząt gospodarskich. Jeśli jednak do takiej szkody dojdzie, właściciel gospodarstwa rolnego może ubiegać się o odszkodowanie. W imieniu Skarbu Państwa, odszkodowanie za straty spowodowane przez wilki, wypłaca regionalny dyrektor ochrony środowiska.
NALEŻY PAMIĘTAĆ! Że, hodowca inwentarza ma obowiązek wykazania,że szkodę wyrządził wilk. Powinien też pamiętać o kilku zasadach m.in.takich jak:
— Nie należy uprzątać znalezionego zwierzęcia przed przybyciem osób dokonujących oględzin.
— Należy zabezpieczyć wszelkie ślady zdarzenia.
— Należy dokonać, w miarę możliwości dokumentację fotograficzną zagryzionego zwierzęcia i innych śladów w obrębie miejsca zdarzenia(Tropy,ślady przeciągania ofiar,kał),a także samo miejsce zdarzenia i stosowne zabezbieczenia (np.ogrodzenie)
W przypadku szkód wyrządzonych przez wilka/rysia:
* imię i nazwisko poszkodowanego – w przypadku poszkodowanego będącego osobą fizyczną,
* numer PESEL/numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość w przypadku, gdy poszkodowany nie posiada numeru PESEL – w przypadku poszkodowanego będącego osobą fizyczną,
* nazwa poszkodowanego oraz imię i nazwisko osoby właściwej do reprezentowania poszkodowanego – w przypadku poszkodowanego będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej,
* numer identyfikacyjny REGON oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) poszkodowanego – w przypadku poszkodowanego będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej,
* adres do korespondencji,
* numer telefonu,
* lokalizacja szkody, w tym dane ewidencyjne działki,
* rodzaj szkody,
* gatunek zwierzęcia, które spowodowało szkodę,
* data stwierdzenia szkody,
* opis szkody,
* forma władania przedmiotem szkody,
* wskazanie pełnomocnika, o ile został ustanowiony,
* oświadczenie poszkodowanego, że zwierzę będące przedmiotem szkody jest własnością poszkodowanego,
* kopia dokumentacji hodowlanej albo oświadczenie poszkodowanego o gotowości udostępnienia dokumentacji hodowlanej do wglądu podczas oględzin szkody albo
* kopia dokumentu potwierdzającego oddanie poszkodowanemu mienia, które uległo szkodzie, do gospodarczego korzystania, a w szczególności umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub oświadczenia właściciela gruntu albo
oświadczenie poszkodowanego o posiadaniu samoistnym mienia, które uległo szkodzie,
jeżeli poszkodowanym jest rolnik – oświadczenie poszkodowanego, że powstała szkoda skutkuje zmniejszeniem przychodów z działalności rolniczej w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 200, ze zm.),
* informacja o numerze rachunku, na który ma zostać przekazane odszkodowanie lub wskazanie innego sposobu wypłaty odszkodowania,
* pisemne pełnomocnictwo – w przypadku, gdy poszkodowany ustanowił pełnomocnika.
Po zgłoszeniu faktu zaistnienia szkody natychmiast przeprowadzane są oględziny z udziałem poszkodowanego, lekarza weterynarii, przedstawicieli gminy i nadleśnictwa. Po potwierdzeniu faktu zaistnienia szkody następuje wstępne oszacowanie wysokości odszkodowania, dokonywana jest też ocena zastosowanych przez poszkodowanego zabezpieczeń przed powstaniem szkody. Poszkodowany po oględzinach jest zobowiązany do przekazania zabitych zwierząt do utylizacji. Koszt utylizacji po przedstawieniu rachunków podlega refundacji wypłacanej wraz z przyznanym odszkodowaniem. Po zgromadzeniu całości wymaganej dokumentacji wyliczana jest kwota odszkodowania proponowana do wypłaty dla poszkodowanego. Wartość odszkodowania (zabitych zwierząt) ustalana jest na podstawie średnich cen skupu żywca baraniego, cielęcego i koziego obowiązujących na terenie i w okresie wystąpienia szkody.